Czym jest diagnoza społeczna? Jest badaniem problemu danej społeczności lokalnej, odbywa się przy użyciu badania ankietowego. Głównym celem diagnozy społecznej jest stwierdzenie częstości występowania określonych zjawisk społecznych i zachodzących między nimi zależności. Diagnoza społeczna jest wstępny etapem postępowania badawczego. Na ogół diagnozy społeczne są stosowane w odniesieniu do rozpoznawania skali i zakresu ważnych procesów i zjawiskach takich jak: alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, patologie, poziom edukacji, uzależnienie od nikotyny czy także środków psychoaktywnych etc. Diagnoza społeczna pozwala również rozpoznać jakie środki psychoaktywne dostępne są na rynku lokalnym.

Nasza diagnoza społeczna zostanie skonstruowana wprost do Państwa potrzeb i będzie dotyczyła tematyki wybranej przez Państwa. Podstawą formą diagnozy społecznej jest zdefiniowanie problematyki związanej z alkoholem, nikotyną oraz substancjami psychoaktywnymi.

Diagnoza obejmuje następującą problematykę:

Uzależnień od: alkoholu (w tym spożywanie piwa bezalkoholowego – szczególnie przez osoby niepełnoletnie); od nikotyny (w tym również e-papierosy; iqos etc.) od środków psychoaktywnych

Stosowanie przemocy (domowej, rówieśniczej, szkolnej, cyberprzemocy; istnieje możliwość poszerzenia diagnozy o przemoc seksualną)

Diagnoza wykonywana jest w formie tradycyjnej – na wydrukowanych ankietach, ankiety trafiają do: mieszkańców grupa (od 100 do 300 osób w zależności od wielkości Gminy); do każdego punktu sprzedaży napoi alkoholowych; do uczniów od klasy 4 wzwyż. Każdą diagnozę opisuje dwójka psychologów. Po zakończonej diagnozie otrzymują Państwo oprócz, diagnozy zwrot ankiet do tego, ażeby Państwo mogli nas sprawdzić.  Diagnoza na koniec opatrzona jest wnioskami, które można wykorzystać podczas formułowania Gminnych Programów.

Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od wielkości Gminy i ilości ankiet.