1. pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy domowej. Zachowanie sprawców oraz sytuacja psychologiczna ofiar.
 2. Działania profilaktyczne realizowane w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz ich oddziaływanie
 3. .Praca z osoba uzależnioną i współuzależnioną rodziną, motywowanie do leczenie i kontrola
 4. Pomoc dzieciom wychowującym się w rodzinie z problemem alkoholowym.
 5. Strategie oraz organizacja pracy placówek pomocowych dla dzieci Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
 6. Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym DDA – dorosłe dzieci alkoholików, dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym
 7. Skuteczna i efektywna współpraca KRPA z Zespołem Interdyscyplinarnym Motywowanie do podjęcia leczenia – praktyczne zasady, wywiad motywujący, metody pracy z osobami uzależnionymi.
 8. DDA – dorosłe dzieci alkoholików, dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym
 9. Skuteczna i efektywna współpraca KRPA z Zespołem Interdyscyplinarnym
 10.  Motywowanie do podjęcia leczenia – praktyczne zasady, wywiad motywujący, metody pracy z osobami uzależnionymi.Metody i rodzaje terapii osób uzależnionych
 11. Zwiększeniu efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych
 12. Praca z rodzinami, w których nadużywa się alkoholu lub innych używek
 13. Praca z rodzinami, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka
 14. Praca z rodziną, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów
 15. Ustalanie długofalowych planów pracy socjalnej przez określenie kierunków pracy odnoszącej się do istniejących problemów rodziny
 16. Praca z rodziną, w których rodzice lub jedno z rodziców są nieletni
 17. Praca z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci