1. Konsekwencje przemocy doznawanej w dzieciństwie. Odległe skutki traumy.
 2. Praca z osobą doznającą przemocy – motywowanie jej do zmiany i przyjęcia pomocy.
 3. Praca z osobą stosującą przemoc – motywowanie jej do zmiany.
 4. ABC przeciwdziała przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja, pomoc.
 5. Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych – ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; (omówienie ustawy; uprawnień członków KRPA)
 6. Mediacje rodzinne
 7. Diagnostyka dziecka z podejrzeniem wykorzystania seksualnego
 8. Przemoc domowa – przemoc rówieśnicza – cyberprzemoc – przemoc seksualna
 9. Przemoc instytucjonalna
 10. Współpraca pomiędzy szkołą a instytucjami pomagającymi rodzinie
 11. Metoda Dialogu Motywującego.
 12. Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym w kontekście mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia:
  – kontakt z osobą uzależnioną i współuzależnioną – zasady prowadzenia rozmów (nawiązanie kontaktu, forma i zakres pytań́, radzenie sobie z emocjami, plan pomocy, metody leczenia)
  – zastosowanie metody Dialogu Motywującego 
 13. Interwencja wobec osób uwikłanych w przemoc:
  – praktyczne ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z klientem roszczeniowym, agresywnym, wycofanym itp.
  – diagnoza sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  –  kontakt z osobą stosującą przemoc
 14. Profilaktyka – rekomendacje PARPA oraz doświadczenia praktyczne z realizacji zadań profilaktycznych; warunki i standardy dla prowadzących programy profilaktyczne w tym przyjęcie założeń niezbędnych jako warunki brzegowe stanowiących, że:

a. program powinien być zgodny z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której    dotyczy,

b.   program powinien opierać się na sprawdzonych strategiach redukowania 

czynników ryzyka lub wzmacniania czynników chroniących,

c.   program powinien wykorzystywać różne „kanały” wpływu na zachowania i 

postawy młodych ludzi, np. aktywnie angażować nauczyciela, rodziców,    

liderów młodzieżowych, media,

d.   program powinien mieć dobrze przygotowanych realizatorów, którzy dbają o jakość programu,

e.   program powinien zadbać o możliwość skorzystania z konsultacji specjalisty, „superwizora”, dotyczącej przebiegu programu oraz jego realizacji lub systemu wsparcia dla realizatorów, umożliwiającego wymianę doświadczeń,       

dzielenie się pomysłami,

f.    powinien zakładać stosowanie interaktywnych metod edukacji,

g.   projektowane ćwiczenia i informacje muszą być dostosowane do poziomu   

      rozwoju adresata, powinny być przekazywane w sposób rzetelny oraz 

      uwzględniać poziom wiedzy już posiadanej.

Współpraca z przedstawicielami innych służb w realizacji procedury NK, ćwiczenie umiejętności: 

    – udzielania kompleksowych informacji o:możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i  podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

    – formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz 

      instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

    – możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę 

      sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

      w rodzinie;

 • Możliwości pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy domowej. Zachowanie sprawców oraz sytuacja psychologiczna ofiar
 • Budowanie własnych modeli działań
 • Miejskich/Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego
 • Działania profilaktyczne realizowane w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz ich oddziaływanie
 • Praca z osoba uzależnioną i współuzależnioną rodziną, motywowanie do leczenie i kontrola
 • Kontrola punktów sprzedaży alkoholu
 • Skuteczna realizacja zadań KRPA
 • Diagnozowanie problemu uzależnień na terenie gminy
 • Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną – motywowanie do podjęcia leczenia oraz z osobą współuzależnioną
 • Skuteczne strategie profilaktyczne
 • Standardy programów profilaktycznych oraz ich ewaluacja
 • Narkotyki i inne środki psychoaktywne popularne wśród młodzieży – diagnoza i przeciwdziałanie uzależnieniom
 • Antynarkotykowa profilaktyka lokalna
 • Uzależnienia behawioralne pod kątem pracy w Komisji Alkoholowej – nowe zadania, metody i rozwiązania.
 • Organizowanie spotkań z mieszkańcami o tematyce profilaktycznej
 • Skuteczna i efektywna współpraca KRPA z Zespołem Interdyscyplinarnym
 • Motywowanie do podjęcia leczenia – praktyczne zasady, wywiad motywujący, metody pracy z osobami uzależnionymi
 • Metody i rodzaje terapii osób uzależnionych     


Interesuje Państwa inny temat? Zapraszamy do kontaktu!